Słowo Boże

Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miech obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (Hbr 4, 12)

Pismo Święte jest księgą niezwykłą, księgą która potrafi zmienić człowieka, potrafi zmienić świat. Jest ono świadectwem niezwykłego i pięknego dialogu Boga z człowiekiem, świadectwem człowieczej grzeszności i Bożego miłosierdzia, ludzkiej niewystarczalności i Bożego wybrania. To tu Bóg wyprowadza nas z niewoli śmierci i grzechu, walczy w naszej obronie, daje mam życie i nadzieję na lepsze jutro. W sposób przedziwny zapewnia nas o swojej bezgranicznej miłości.

W Piśmie Świętym czytamy: ” Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, dowychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. ” ( 2 Tym. 3:16-17 ) W tym wersecie możemy zauważyć, że każde słowo zapisane w Biblii ma wszelkie znaczenie dla życia człowieka.
Po pierwsze możemy stosować Pismo Święte w tym celu, aby się czegoś nauczyć – ” pożyteczne do nauki “. Pismo Święte-Biblia, jest odpowiedzią na każdy problem człowieka. Biblia nie tylko zawiera odpowiedź, ale jest odpowiedzią, ponieważ jest to księga natchniona mocą Bożą.
” Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym ” ( 2 Piotra 1:21 ). Czytanie Pisma Świętego to rozmowa z Bogiem, ponieważ kiedy czytamy Biblię Pismo Święte Bóg mówi do nas. Bóg w swoim Słowie objawia nam swoją wolę dla naszego życia. Słowo Boże jest osobistym listem od Boga do człowieka.
Następnie Pismo Święte jest ” pożyteczne do wykryania błędów “. Bóg wskzuje nam nasze błędy ponieważ On wie jak powinnniśmy żyć. Wskazuje w jaki sposób możemy zmienić swoje życie aby podobać się Bogu. Bóg najlepiej wie, jak powinniśmy żyć. Kiedy popełniamy błędy, On wskazuje nam je w swoim Słowie. Oto weźmy przykład Pan Jezus Chrystus powiedział: ” Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. Będzisz miłował bliźniego swego jak siebie samego. ” ( Ew.Mar.12:30-31 )
Jeżeli zauważamy, czytając Pismo Święte, że nie żyjemy zgodnie zasadami miłości Bożej, możemy zwrócić się do Pana Jezusa Chrystusa, aby napełnił nasze serce miłością i zmienił naszą postawę wobec osób, których nie potrafimy miłować.
Po trzecie – Pismo jest ” pożyteczne do poprawy “. Oznacza to, że Biblia wskazuje, w jakisposób możemy zmienić swoje życie, aby podobać się Bogu. Celem Boga nie jest w sobie samy wskazywanie nam naszych błędów nie w tym celu Bóg wskazuje nasze błędy ale w tym celu aby nas sprowadzić na Bożą drogę abyśmy mogli się Panu Bogu podobać. Pismo Święte jest ” pożyteczne do wychowywania w sprawiedliwości ” Bóg jest sprawiedliwy i tylko On sprawiedliwie ocenia człowieka. Człowiek nie potrafi sam żyć według zasad sprawiedliwości Bożej.
Bóg może go uzdolnić do życia według kryteriów Pisma Świętego, może go wychować, aby żył w sprawiedliwości. Bożym pragnieniem jest, ” aby człowiek Bozy był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany ” ( 2 Tym. 3:17 )

WAŻNE WSKAZÓWKI

 • Czytaj Pismo Święte codzienne. Tylko systematyczne czytanie Biblii sprzyja duchowemu rozwojowi. ” Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu “(1 Piotr 2:2 )
 • Wyznacz sobie stałą porę i stałe miejsce czytania Słowa Bożego. Przez Biblię Bóg mówi do Ciebie. Najlepiej jest rozmawiać z Bogiem o takiej porze i w takim miejscu, gdzie możesz być oddzielony od otoczenia i wiesz, że nikt nie przerwie tej intymnej rozmowy z Bogiem.
 • Pismo Święte czytaj z wiarą. Ufność, że Słowo Boże jest prawdą , przynosi pożytek. ” Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają ( Hebr. 11:6 )
 • Rozpocznij czytanie Biblii od Ewangelii. Po kilkukrotnym przeczytaniu Nowego Testamentu przejdź do Starego Testamentu. Jeśli natrafisz na niezrozumiałe miejsca Pisma, pozostaw je czasowi. Następnym razem zrozumiesz je lepiej. ” Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego ” ( Hebr. 5:14 )
 • W modlitwie proś Boga Ducha Świętego o mądrość, oświecenie umysłu i serca abyś mógl to zrozumieć właściwie, proś Boga o Ducha mądrości ” Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwaly, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udzialem świętych w dziedzictwie jego.” ( Efez.1:17-18 )
 • Powoli i z uwagą zgłębiaj treść czytanego fragmentu, w którym każdy werset , a nawet wyraz ma swoje znaczenie i zawiera głębokie prawdy. Dojrzeć je można jedynie przy wnikliwym wejrzeniu w treść czytanego słowa. ” Jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga; gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochdzi poznanie i rozum. ” ( Przyp.Salomona 2:4-6 )
 • Zastanawiaj się nad czytanym Słowem. Usiłuj dowiedzieć się, co Bóg chce przez nie powiedzieć ci odnośnie twojego życia. Pomyśl, czy dany fragment zawiera obietnicę, polecenie do wykonania, ostrzeżenie, a może przykład do naśladowania. Szukaj w Biblii odpowiedzi na problemy życia.
 • Staraj się zapamiętać treść czytanego Słowa. Rozmyślaj o nim w wolnych chwilach. ” W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie.” (Ps.119:11)
 • Czytanie Biblii połącz z modlitwą. Jeśli w czasie przeznaczonym na czytanie Biblii odczuwasz zniechęcenie lub przygnębienie, to poproś Pana Jezusa Chrystusa o zwycięstwo. Nie odkładaj czytania Słowa na później, bo utraconego bogactwa duchowego możesz nie odzyskać.
 • Teksty biblijne odnoś przede wszystkim do siebie. Jeśli stwierdzisz, że Słowo nie dociera do ciebie, to skontroluj swój stan duchowy i stosunek do Boga. Zwroć się do Pana Jezusa Chrystusa aby pozwolił ci widzieć swoje życie z Jego perspektywy.

Końcowe wskazówki:

 1. Szczerze i gorąco pokochaj Słowo Boże. Umiłowanie Pisma Świętego sprawi, że czytanie go będzie nieodzowną koniecznością, której zaspokojenie przynosi radość i głębokie zadowolenie. Pan Jezus Chrystus powiedział: ” Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy ” ( Ew. Jana 14:23 ) ” Dlatego kocham przykazania twoje bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto.” ( Ps.119:127)
 2. Zżyj się z Biblią. Uczyń ją dla siebie prawdą , chlebem, drogowskazem i lustrem. We wszelkich trudnościach z ufnością kieruj się do Bożego Słowa, które da ci poznanie woli Bożej.
 3. Swój pogląd na świat kształtuj na bazie Pisma Świętego. Niechaj ono będzie wytycznym twojemu myśleniu i działaniu. ” Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, poieważ mam je na zawsze ” ( Ps. 119:98 )
 4. Autorytetem twoim niech będzie Pan Jezus Chrystus. Jego życie jest śladem, po którym pewnie możesz kroczyć. Pan Jezus Chrystus powiedział : ” Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” ( Ew. Jana 14:6 ).
 5. Czytaj i studiuj Pismo Święte przez całe życie. Poznane prawdy przekształcaj w czyny. Od stopnia napełnienia Słowem Bożym zależy twój stan duchowy. Kiedy będziesz “nasiąknięty”, będziesz mógł skutecznie przekazać to innym.
 

Przykładowe modlitwy przed lekturą Słowa Bożego.

Wiesz Panie, że nie chcę być niewolnikiem ciemności, ale pragnę przebywać w świetle.
Wiesz Panie, że szukam miłości i szczęścia, a nie chcę być sługą nienawiści i pogardy.
Wiesz Panie, że dosyć mam kłamstwa i ułudy, a pragnę szczerości i prawdy.
Wiesz Panie, że sam dla siebie nie jestem zbawcą, uświęć mnie w prawdzie.
Wiesz Panie, że powierzchowność nie daje mi radość, szukam zaś tego co jest głębokie i trwałe.
Wiesz Panie, że chcę jak Ty, być bliźnim dla moich braci, a nie być bezdusznym i niemiłosiernym.

Modlitwa przed czytaniem Słowa Bożego

Panie Jezu: Ty jesteś światłością świata. Kto idzie za Tobą, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Nie ukrywaj przede mną Twej mądrości. Ponieważ powiedziałeś: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, racz mi objawić Swoje tajemnice, pobłogosław mnie Boże (można pocałować Pismo Święte).

Modlitwa po czytaniu Słowa Bożego

O Jezu Chryste, Słowo Wcielone, gdy będę rozpoczynał pracę - poucz i kieruj, gdy będę kończył - wypełnij i doprowadź do szczęśliwego skutku. Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem. Który żyjesz i królujesz na wieku wieków. Amen.